Decyzja Polskiego Związku Pływackiego dot. kostiumów CARBON firmy ARENA

Iwona Bohosiewicz 2013-05-28 11:45

W związku z wprowadzeniem przez FINA w dniu 7 maja 2013 r. ograniczeń związanych z korzystaniem z kostiumów Arena POWERSKIN Carbon-Pro (stroje te nie znajdują się na liście strojów zatwierdzonych przez FINA, tj. strojów które mogą być używane na imprezach FINA, w tym imprezach FINA stanowiących kwalifikacje do mistrzostw świata i igrzysk olimpijskichhttp://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=category&id=30...) Zarząd Polskiego Związku Pływackiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2013 r. podjął następujące decyzje w sprawie zasad używania kostiumów podczas zawodów ujętych w „Kalendarzu Imprez 2013 – Pływanie”:

1) podczas zawodów organizowanych przez PZP, stanowiących jednocześnie imprezę kwalifikacyjną FINA do mistrzostw świata, zawodnicy ubiegający się o uzyskanie kwalifikacji FINA na mistrzostwa świata są zobowiązani do startów w tych zawodach w kostiumach aktualnie zatwierdzonych przez FINA. Pozostali zawodnicy, tj. ci, którzy nie ubiegają się o uzyskanie ww. kwalifikacji mogą używać kostiumów dopuszczonych do używania wg. stanu na dzień 6 maja 2013 r.
Powyższa zasada będzie obowiązywała podczas zawodów „Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu Olsztyn 13-16.06.2013 r.”, z uwagi na to, że zawody te stanowią jednocześnie imprezę kwalifikacyjną FINA do Mistrzostw Świata Seniorów w Pływaniu w Barcelonie (28.07. – 4.08.2013 r) (zawody kwalifikacyjne do MŚ zgłoszone w FINA).
- uchwała nr 28/2013
2) podczas zawodów organizowanych według przepisów PZP, niestanowiących imprezy kwalifikacyjnej FINA, dopuszcza się do używania przez zawodników kostiumy dopuszczone do używania wg. stanu na dzień 6 maja 2013 r. – do dnia 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wyniki uzyskane w tych kostiumach, w tym rekordy kraju, będą uznawane przez PZP za oficjalne.
- uchwała nr 28/2013
3) w związku z decyzjami o których mowa w pkt 1 i 2 Zarząd PZP podjął uchwałę nr 28/2013 o zmianie Regulaminu Mistrzostw Polski w Pływaniu seniorów i młodzieżowców 19-23 lata (pływalnia 50 m), uwzględniającą powyższe warunki.
Ponadto w Regulaminie wprowadzono obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią tego Regulaminu i zrzeczeniu się roszczeń wynikających z zasad używania kostiumów, jako warunek dopuszczenia do uczestnictwa w zawodach.
4) w związku ze zmianą Regulaminu Mistrzostw Polski w Pływaniu seniorów i młodzieżowców 19-23 lata (pływalnia 50 m), Zarząd PZP uchwałą nr 28/2013 wprowadza zmianę pkt 4 „Komunikatu organizacyjnego – Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu Olsztyn 13-16.06.2013 r.”.
Pkt 4 „Komunikatu organizacyjnego” otrzymuje brzmienie:
„4. Uczestnictwo:
4.1 Według zasad generalnych, z następującym zastrzeżeniem - zawodnicy ubiegający się o uzyskanie kwalifikacji FINA do Mistrzostw Świata Seniorów w Pływaniu w Barcelonie (28.07. – 4.08.2013 r) są zobowiązani do startów w zawodach w kostiumach aktualnie zatwierdzonych przez FINA. Pozostali zawodnicy, tj. ci, którzy nie ubiegają się o uzyskanie ww. kwalifikacji mogą używać kostiumów dopuszczonych do używania wg. stanu na dzień 6 maja 2013 r.
4.2 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 – letni i starsi.
4.3 Zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP.
4.4 Posiadający licencję zawodniczą.
4.5 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
4.6 W przypadkach uzasadnionych poziomem sportowym Wydział Szkolenia PZP może
wyrazić zgodę na zgłoszenie młodszych zawodników.
4.7 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w zawodach jest również złożenie przez niego, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami używania kostiumów podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu Olsztyn 13-16.06.2013 r. i zrzeczeniu się jakikolwiek roszczeń wynikających z zasad używania kostiumów, określonymi w pkt 4.1. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Komunikatu.”.
UZASADNIENIE
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego podejmując powyższą decyzję kierował się chęcią umożliwienia wszystkim zawodnikom rywalizacji w kostiumach przez nich posiadanych i bez konieczności zakupu nowych. Większość polskich pływaków zakupiło ostatnio, najlepszy
dotychczas model kostiumu Arena POWERSKIN Carbon-Pro. Decyzja Zarządu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska pływackiego, pozwala na korzystanie z dotychczas używanych modeli kostiumów i nie prowadzi do dodatkowych wydatków związanych z zakupem innych.
Wyjątek dotyczący Mistrzostw Polski w pływaniu Seniorów i Młodzieżowców 19 – 23 lata w Olsztynie (13-16.06.2013 r.) pozwala na uzyskiwanie przez zawodników polskich norm kwalifikacyjnych zgodnie z wymaganiami FINA, umożliwiając start innym, nie starającym się o kwalifikację, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem kostiumów innych, niż Arena POWERSKIN Carbon-Pro.

OŚWIADCZENIE NR 1
OŚWIADCZENIE NR 2